Ketetapan Kokurikulum

BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM
 Merancang aktiviti kokurikulum sekolah-rancangan jangka panjang/pendek
 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.
 Menentukan takwim dan jadual aktiviti.
 Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh.
 Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat Daerah/Negeri/ Kebangsaan.
 Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum.
 Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah, Merentas Desa, Hari Kokurikulum dan kegiatan lain.
 Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.
 Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah.


Sukan dan Permainan
 Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan.
 Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.
 Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat.
 Membantu merancang takwim sukan dan permainan sekolah.
 Menguruskan pemilihan peserta sukan untuk elit bagi mewakili sekolah.
 Mengawal dan menilai setiap kegiatan sukan dan permainan supaya mencapai matlamatnya.


Kelab / Persatuan
 Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik.
 Memastikan pelaksanaan program kelab/persatuan berjalan mengikut jadual


Unit Beruniform
 Merancang strategi penglibatan unit beruniform sekolah.
 Menyelaras pelaksanaan program unit beruniform berjalan mengikut jadual.
 Memastikan pelaksanaan program unit beruniform berjalan mengikut jadual.


Pengurusan

 Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum.
 Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum.
 Menentukan langkah keselamatan dalam setiap aktiviti kokurikulum telah diambil.
 Membantu dan mengurus segala penerbitan majalah /artikel sekolah.
 Menyelaras pembahagian pelajar dalam kumpulan/rumah dan meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah.
 Mengurus dan menyelia peralatan dan kemudahan kokurikulum.
 Memastikan rekod-rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan baik.
 Mengenalpasti guru/pelajar yang berpotensi untuk maju mengadakan program khas untuk mereka.


SETIAUSAHA SUKAN
 Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah.
 Menyediakan takwim dan jadual aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD, MSSK, MSSM.
 Membantu Pengetua mengagih tugas guru dalam olahraga dan permainan.
 Menetapkan pelajar dalam rumah sukan
 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.
 Menyelaras penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.
 Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.
 Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan
 Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.
 Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran , rujukan dan rekod.
 Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan
HEM/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah.
 Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah.


Jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah
 Menentukan objektif sukan sekolah tercapai.
 Merancang aktiviti sukan sekolah jangka panjang / pendek.
 Mengenalpasti T.O.V (take of Value) dan merancangkan aktiviti sukan.
 Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan.
 Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah.
 Meningkatkan kemahiran guru melalui klinik sukan.
 Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus dalaman /luaran.

 Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi menjamin keselamatan, kelancaran dan kelicinan pelaksanaan.


GURU PERMAINAN
 Membentuk Jawatankuasa
 Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam permainan.
 Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang pakar.
 Memastikan undang-undang permainan dan perlawana dipatuhi.
 Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah.
 Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah.
 Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar sekolah.
 Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.
 Mengurus surat kebenaran ibubapa/penjaga untuk pertandingan luar sekolah.
 Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.
 Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.
 Menyemai semangat kesukanan dikalangan pelajar.
 Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik, selamat dan mencukupi untuk digunakan.
 Merancang aktiviti tahunan dengan Guru Rumah Sukan.
 Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk
mempertingkatkannya.
 Merekodkan nama-nama pemain dan pasukan yang cemerlang (Johan
Daerah/Negeri/Wakil Daerah/Wakil Negeri dan Negara.
 Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa


PENYELARAS PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM
 Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/unit beruniform.
 Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.
 Menyelaras semua aktiviti.
 Menyediakan borang kebenaran ibubapa/penjaga untuk pelajar memasuki persatuan/kelab/unit beruniform.
 Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.
 Memastikan Peraturan Perlembagaan dan Minit Mesyuarat Agung direkodkan dan failkan
 Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan.

 Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum:
 Mengagihkan Kad Kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada semua pelajar. Mengutip kembali dari guru pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod di Bilik Bimbingan dan Kauseling.
 Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti:

Borang memasuki persatuan
Borang senarai AJK dan ahli
Buku Laporan Kegiatan
Fail-Fail yang diperlukan
Mengumpulkan rancangan tahunan pada awal tahun untuk edaran, rujukan dan rekod
Mengumpulkan Laporan Tahunan dan Buku Kegiatan untuk edaran, rujukan dan rekod
Membuat Laporan Tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian
Kokurikulum sekolah.


GURU PENASIHAT PERSATUAN/KELAB
 Membentuk jawatankuasa persatuan/kelab
 Memastikan aktiviti persatuan selaras dengan objektif sekolah
 Memastikan adanya peraturan/perlembagaan
 Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang dicatat dalam perlembagaan
 Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar dan menyerahkan kepada Penyelaras untuk simpanan dan rekod.
 Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan
 Memastikan minit mesyuarat dan laporan kegiatan disediakan dan failkan.
 Melaporkan kepada Penolong Kanan HEM/Penolong Kanan Kokurikulum tentang perkembangan persatuan/kelab.
 Bekerjasama dengan pihak untuk menjayakan aktiviti-aktiviti seperti Hari Kokurikulum, Hari Sukan, Hari Upacara, Hari Guru dan lain-lain.
 Menguruskan surat-menyurat dan segala keperluan untuk kegiatan luar sekolah.
 Menentukan papan kenyataan digunakan sepenuhnya.
 Memastikan tidak ada unsur subvertif tersebar/disebarkan di kalangan ahli.

 Mencadangkan nama ahli-ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum.


KETUA RUMAH SUKAN
 Memastikan adanya senarai ahli Rumah Sukan yang lengkap (guru dan pelajar)
 Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan.
 Membentuk jawatankuasa rumah dikalangan pelajar yang meliputi olahraga dan permainan.
 Menjalankan Mesyuarat Agung rumah sukan dan permainan.
 Menentukan guru rumah untuk menjadi pengadil dalam pertandingan peringkat sekolah.
 Sentiasa berbincang dengan Setiausaha Sukan/Penolong Kanan HEM/Penolong Kanan Kokurikulum sekiranya menghadapi masalah.
 Memastikan laporan aktiviti rumah sukan disediakan untuk edaran dan rekod.
 Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang pelajar kepada Setiausaha Sukan untuk dicalonkan sebagai wakil sekolah.


GURU RUMAH SUKAN
 Mengurus latihan rumah sukan pada hari-hari yang ditetapkan.
 Guru dan pelajar wajib hadir pada waktu latihan rumah sukan.聽 Kedatangan dicatat dalam buku kehadiran.
 Memilih dan melatih pasukan olahraga dan permainan untuk pertandingan antara rumah sukan.
 Menghantar nama peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah.
 Merekodkan kedatangan pelajar dan mengambil tindakan terhadap pelajar yang tidak hadir.
 Mengawasi keselamatan pelajar waktu latihan.
 Menyemai semangat kesukanan dikalangan pelajar.
 Sentiasa berbincang dengan Ketua Rumah Sukan untuk meningkatkan prestasi rumah sukan.

error: Content is protected !!